Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1 İşbu web sitesinde yapılan satışlar Fortibase Bilgi İşlem Yazılım ve Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş. (Fortibase) tarafından yapılmakta olup; fatura ve satışla bağlantılı diğer her türlü belge (Mesafeli Satış Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu vd.) Fortibase tarafından düzenlenmektedir

Satıcı Bilgileri (Sözleşme’de “Satıcı” olarak anılacaktır.)

Satıcı: Fortibase Bilgi İşlem Yazılım ve Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş.

Adres: Anadoluhisarı Mahallesi Sine Sokak No:25 34810 Beykoz / ISTANBUL

Ticaret Sicil Numarası: 823488

Mersis numarası: 0388117832300001

Telefon: 0216 462 47 67

Web Adresi: https://www.ozelmusterim.com

İletişim Formu: https://www.ozelmusterim.com/index.php?p=iletisim

Alıcı Bilgileri (Sözleşme’de “Alıcı” olarak anılacaktır.)

2. KONU

2.1 İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın https://www.ozelmusterim.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği ve Satıcı’dan satın aldığı, sözleşmede belirtilen nitelikleri haiz, satış ve teslimat fiyatı aşağıda belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (beraber “Mevzuat” olarak anılacaktır) hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2 Alıcı, Satıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat ve iade koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu önbilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, SATIŞ BEDELİ VE TESLİMAT

Sözleşme konusu ürünün türü, miktarı ve vergiler dâhil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen satış bedeli Alıcı’dan tahsil edilecek olup Alıcı, ödemeyi kredi kartı aracılığıyla yapar. Teslimat masrafları toplam sipariş tutarına göre Alıcı veya Satıcı’ya aittir. Kargo bedelinin Alıcı’ya ait olduğu durumlarda kargo bedeli yukarıda genel toplamda yer almaktadır.

3.1 Teslimat Bilgileri:

Teslimat Süresi: Sipariş tarihinden azami 3 iş günü sonrası

Belirtilen sürede teslim edilemeyen ürünlerin teslimatı, Mevzuata uygun olarak siparişin iletildiği günden itibaren azami 30 güne kadar uzatılabilecektir.

3.2 Teslim Usulü

Ürün teslimi, Alıcı’ya veya işbu sözleşmede Alıcı tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilerden başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi veya kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kişilerin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Alıcı, https://www.ozelmusterim.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 Alıcı bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, telefon numarası, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini ve cayma hakkına ilişkin doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.3 Alıcı, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün kargo şirketinden teslim almayacaktır. Alıcı, ürünün kargo şirketinden teslim alınması sırasında fark edilemeyecek olan hasar veya ayıpları telim sonrası fark ederse Satıcı’yı durumdan 0850 811 73 13 no’lu Müşteri Hizmetleri hattı üzerinden derhal haberdar edecektir.

4.4 Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kartın yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

4.5 Alıcı, işbu sözleşme çerçevesinde verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin doğruluğundan Alıcı sorumludur. Satıcı’nın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan Alıcı sorumludur.

4.6 Alıcı, aldığı ürünü cayma hakkını kullanarak iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun Ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.7 Alıcı, https://www.ozelmusterim.com internet sitesinden faydalanmasını sağlayan tüm yazılımların genel itibarıyla hatasız olmadığını ve işbu Sözleşme’de Satıcı tarafından bu yazılımlara dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmediğini bildiğini kabul ve beyan eder. Bu kapsamda Satıcı, istem ve dizgi hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından sorumlu değildir.

4.8 Alıcı, http://www.ozelmusterim.com internet sitesi üzerinden çevrimiçi ödeme yöntemleri ve kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve Satıcı’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9 https://www.ozelmusterim.com internet sitesini oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları ve http://www.ozelmusterim.com internet sitesinde yer alan tüm ürünlerin üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran Satıcı’ya aittir ve Satıcı’nın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; Sözleşme tarihinde bilinen ve Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve Sözleşme tarihinde bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.

4.10 Alıcı, spam, virüs ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile İnternet Sitesi’nin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. CAYMA HAKKI

5.1 Alıcı ürünün teslim alınmasından itibaren, 14 gün içinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 9 hükümleri uyarınca hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına kullanabilir.

5.2 Cayma hakkının süresi, Alıcı’nın ürünü teslim aldığı günden itibaren işlemeye başlar.

5.3 Alıcı, cayma hakkının kullandığına dair bildirimi sözlü olarak Müşteri Hizmetlerine (0850 811 73 13) veya yazılı olarak https://www.ozelmusterim.com/index.php?p=iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden yapılır. Devamında ürününüzü Yurt İçi Kargo’ya Madde 5.5’te belirtilen şekilde teslim edip, Fortibase iade depo adresine göndermek istediğinizi belirtmeniz yeterlidir. Tüm cayma hakkı bildirimleri, caymaya konu sipariş numarası, caymaya konu ürün ve adedi ve telefon numarası içermelidir.

5.4 Fortibase İade Depo Adresi: “Fortibase Depo. Anadoluhisarı Mah. Sine Sokak No: 25 Beykoz / İstanbul”

5.5 Cayma hakkına konu ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın orijinal kutunun ve kutunun içinden çıkan aksesuarlarının da iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan fatura, iade bölümü doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak iade edilecektir. Tüketici cayma hakkını, Ürünü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanmış olması durumunda kullanabilir. Kullanılmamış olsa dahi Kullanıcının özel istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dâhil) mallar iade alınmaz. Cayma hakkının kullanılmasını takiben, SATICI malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren on gün (10) içinde ürünü SATICI’ya geri göndermek zorundadır.

6. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme, Türk hukukuna tâbidir. İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilân edilen değere kadar her yıl Aralık ayında belirlenir) Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.